פוליסה - נובמבר 2021

24 / 2021 נובמבר פוליסה www.polisa.news בתי עסק רבים ספגו הפסדים בשל הסגרים והוראות הריחוק החברתי שהוטלו על ידי הרשויות עקב הקורונה. בגין הפסדים אלו, בארצות הברית הוגשו עד כה אלפי תביעות ביטוח בהסתמך על פוליסות ביטוח לבתי עסק שכללו פרק המעניק כיסוי לאובדן רווחים שנגרם עקב נזק או אובדן לרכוש. במרבית פוליסות אלה הגדרת מקרה הביטוח כללה נזק / . accidental physical damage / Loss אבדן פיזי תאונתי – לאחרונה , דנו בתי המשפט הפדרליים בערעורים על פסקי דין מהערכאות הנמוכות שניתנו בתביעות אלו, ובחודשים יולי - ספטמבר , פסקו בשאלת הכיסוי הביטוחי לאבדן הרווחים שנגרם לעסקים 2021 . Covid 19 עקב ה- Oral Surgeons . המקרה הראשון שהגיע לערכאה העליונה הוא 1 .2021 ) מיולי 8 th Circuit ( P.C v. Cincinnati Insurance Co.(2 המבוטחת, חברה בעלת מרפאות לטיפולי שיניים, טענה בתביעתה כי עצם אובדן השימוש שלה במשרדיה בעקבות הסגרים מהווה אבדן שכן נמנע ממנה כל “direct loss to property” ישיר לרכוש – שימוש במשרדיה. בית המשפט דחה את הטענה וקבע שאובדן שימוש כשלעצמו אינו מספיק כדי להפעיל את הכיסוי שכן לשונה של הפוליסה הדורשת נזק פיזי משמעה למעשה דרישה המחייבת "שינוי פיזי ברכוש". בית המשפט ניתח את הפוליסה בכללותה וציין כי הפוליסה מתייחסת לתקופת שיקום של הנכס ומצא בכך תימוכין לדרישה שטיבו של הנזק או האובדן צריך להיות מוחשי. עצם העובדה שהפוליסה מקנה כיסוי לתקופה עד שהרכוש יהיה מתוקן, ייבנה מחדש או יוחלף או עד שהעסק יחדש את פעילותו במקום אחר, כיסוי זה מלמד שחייב להיות שינוי פיזי לרכוש ולא רק אובדן השימוש בו. המבוטח טען, כי הוא נדרש להפסיק את פעילותו בשל המגיפה וכי ההגבלות שהוטלו על ידי הממשלה על הציבור בכללו, הן שגרמו להפסדים שלטענתו מכוסים בביטוח. בית המשפט קבע שטיעון זה אינו מספיק לגבי פוליסה שבה על המבוטח חל הנטל לטעון ולהוכיח אירועו של נזק פיזי ותאונתי ישיר או אובדן פיזי תאונתי ישיר. 11th . פסק הדין השני של בית המשפט הפדרלי ניתן בסוף אוגוסט ( 2 Gilreath Family & Cosmetic Dentistry v. ) בעניין Circuit Cincinnati Insurance Co. (No.21-11046 Slip.Op Aug. . גם כאן נדחתה תביעת המבוטחת, גם כן מרפאת שיניים. 31,2021) טענת המבוטחת הפעם היתה שהיא הפסיקה את כל הפרוצדורות האלקטיביות מתחילת המגיפה וזאת לאור הוראות הרשויות והמלצותיהן לציבור. מכיוון שפרוצדורות רפואיות אלה היוו את מרבית עסקיה של המבוטחת, נגרם בכך הפסד מאוד משמעותי לנתח מרכזי בהכנסתה הרגילה. בגין הפסד זה הגישה המבוטחת תביעה לכיסוי אובדן הרווחים על פי פוליסת הביטוח. הפוליסה העניקה כיסוי בגין הפסד להכנסת העסק, אם אובדן ההכנסה נגרם כתוצאה מהשעיה של פעילות המבוטחת וכיסוי להוצאות מוגדלות direct במהלך תקופת ההשעיה, ובלבד שאלו נגרמו כתוצאה מ- " " בחצרי המבוטחת ורק אם אותו הפסד נבע מסיבה loss to property covered . הפוליסה הגדירה covered cause of loss מכוסה – cause of loss direct loss כ- הוגדר loss וה- כאובדן תאונתי ופיזי או נזק תאונתי ופיזי. הפוליסה העניקה גם כיסוי הידוע ככיסוי רשויות אזרחיות בשל אובדן רווחים והוצאות מוגדלות, אשר נגרמו כתוצאה מהוראה או צו של רשויות אזרחיות האוסרות את הגישה לעסקו של המבוטח בשעה שנגרם נזק פיזי לרכוש המבוטח או לסביבתם הקרובה של חצרי המבוטח. המבטח טען, כי המבוטחת לא טענה לקיומו של נזק או אובדן פיזי לרכוש בחצרי המבוטחת ולפיכך דחה כיסוי. בתגובה, המבוטחת תבעה בשמה ובשם מבוטחים נוספים שניהלו מרפאות שיניים וטענה להפרת חוזה על ידי המבטח. בבית המשפט המחוזי נדחתה תביעת המבוטחת ונקבע, כי לא נטען בתביעה לאירועו של נזק פיזי ישיר או אובדן פיזי ישיר לרכוש. Direct physical בערעור, בית המשפט הפדרלי פירש את המונח על פי דיני מדינת ג'ורג'יה , ככזה המחייב שינוי בפועל ברכוש damage המבוטח, הגורם לו להיות בלתי מתאים לשימוש עתידי או הדורש תיקון. בית המשפט קבע, כי לאור לשון הפוליסה כפשוטה, תביעת המבוטחת אינה מבססת נזק או אובדן פיזי. בית המשפט ציין, כי המבוטחת המשיכה להשתמש במרפאתה כדי לבצע פרוצדורות חירום, וגם הטענהשהווירוס היה נוכח בחצריה ובכך נמלא יסוד הנזק הפיזי, נדחתה. ) sixth circuit דחה בית המשפט הפדרלי ( 2021 בספטמבר 22- . ב 3 את תביעתה של מסעדה איטלקית באוהיו אשר הייתה סגורה על פי Santo’s Italian הוראות הרשויות ונתנה רק שירותי משלוחים. . Cafe LLC V. Acuity Insurance Company (21-3068) גם כאן מקרה הביטוח כל ל דרישה לזק פיזי ישיר לרכוש. המבטחת טענה שבהעדר נזק מוחשי לרכוש אין כיסוי ביטוחי. בית המשפט קיבל את טענת המבטחת וגם כאן הפרשנות הסתייעה בקיומו של הכיסוי לתקופה שהפעילות בעסק תופסק לצורך תיקונו, בנייתו מחדש או החלפתו. בית המשפט ציטט אסמכתאות לפיהן נזק כלכלי שאיננו מלווה בשינוי פיזי של הרכוש איננו מכוסה בפוליסה. יכול להתפרש כשלילת דבר מה LOSS המבוטחת טענה שהביטוי ואכן נשללה ממנה היכולת להשתמש בחצריה למטרתן הרגילה. כמו כן טענה, כי אותם חצרים היו מסוכנים, בלתי בטוחים ובלתי מתאימים למטרתם הרגילה שהיא מתן ארוחות לסועדים במקום. בית המשפט דחה את הטיעון שכן הפרשנות לפיה כל אובדן שימוש ייחשב כאובדן פיזי של הרכוש עלולה להוביל לתוצאות אבסורדיות. למשל: מחסור בעובדי מטבח או מלצרים בשל המגפה. האם גם במקרה כזה שבו נמנע בשל המגפה השימוש במסעדה ייחשב נזקי הקורונה - פוליסות אובדן רווחים בבתי עסק מאת עו"ד פגי שרון - לויתן, שרון ושות' פסיקה עדכנית מבתי המשפט בארה"ב 56 בעמוד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=