פוליסה - נובמבר 2021

26 / 2021 נובמבר פוליסה www.polisa.news על "קצת מבוטח" בביטוח "עבודות קבלניות" ) יכול שיהיה "מבוטח" 1981 – אדם (כהגדרתו בחוק הפרשנות תשמ"א ויכול שלא יהיה. האם קיימת אפשרות נוספת? כן. לשיטת מבטחים בישראל יכול אדם להיות גם "קצת מבוטח". דוגמא? מהנדסים, אדריכלים, יועצים, מפקחים, מודדים ומתכננים (להלן "מתכננים") תחת פוליסה לביטוח "עבודות קבלניות". ראשית, נוהג הואששםהמבוטחתחתפוליסה לביטוח "עבודותקבלניות" מורחב לכלול גם קבלנים וקבלני משנה. אמרת קבלנים וקבלני משנה, אמרת גם קבלני משנה של קבלני משנה וכן הלאה. גם מתכננים הם קבלני משנה – ולכן מבוטחים תחת הפוליסה. כל עוד ענייננו בקבלני משנה חיצוניים לעצם ההקמה, כמו קבלני שמירה והובלה, נהוג להוציא אותם משם המבוטח בפוליסה לביטוח העבודות. אך הוצאה משם המבוטח בעייתית כאשר ענייננו במתכננים - להם זיקה ישירה להקמה. כיצד נוהגים המבטחים? אלה מחריגים בפרק האחריות כלפי צד שלישי את אחריותם המקצועית של מתכננים (למעט אלה שהם שכירי "המבוטח הראשי", מונח זר לדין הישראלי). ה"רציו" הוא שלאותם מתכננים גם ביטוח "אחריות מקצועית" משלהם – ובמקרה תביעה יתכבדו ויפעילו אותו. מהיכן צצה כאן "אחריות מקצועית"? הפוליסה לביטוח "עבודות קבלניות" היא צעירה יחסית. זו הופעלה בשוק הביטוח הישראלי לפני כחמישים שנה ולה מספר יתרונות על פוליסות . כך, למשל, פרק ביטוח הרכוש 19- הביטוח הקלאסיות שהורתן במאה ה המוקם נערך במתכונת "כל הסיכונים" ובפרקה"אחריותכלפי צדשלישי" לא נכלל חריג לאחריות מקצועית. מדוע? היות ומבטחים מרחיבים את גזרת האחריות המקצועית על חשבון זו של הצד השלישי. אם בפרק צד שלישי בפוליסה שעניינה הקמה היה חריג לאחריות מקצועית - עלולים היו מבטחים לייחס חלק מהתביעות לאותה אחריות ולחמוק ביום פקודה מתשלום תגמולי הביטוח. לכן, כל עוד ענייננו בנזקי גוף ו/או רכוש, הפרק לביטוח צד שלישי תחת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הוא גם ביטוח אחריות מקצועית על בסיס "מועד אירוע הנזק" (בסיס ביטוחי ה"צד שלישי", להבדיל מ"מועד הגשת התביעה" שבבסיס ביטוחי ה"אחריות מקצועית"). להבדיל מפוליסות ייעודיות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי בהן חריג לאחריות מקצועית, כאן קיים חשש קלוש שבעל מקצוע כמו רופא "יסתנן" אליהן כמבוטח. בעלי מקצוע אחרים כמו רואי חשבון ועורכי דין (גם הם לענייננו "קבלני משנה") ממילא יימצאו חייבים באחריות על נזק כספי "טהור" – אשר אינו מכוסה בפרק האחריות כלפי צד שלישי. ומתכננים? לשם כך נועדה הפוליסה. הכיסוי לאחריות מקצועית מציב בפני מבטחים שני קשיים: ראשית, כל עוד ענייננו הוא בנזקי גוף או רכוש, הם מבטחים את אחריותם המקצועית של מתכננים, ושנית, במקרה תשלום תגמולי ביטוח לצדדים שלישיים הם מנועים מלחזור בתביעות תחלוף נגדם או לתבוע אותם בדרך של הודעה לצד שלישי. כיצד מגינים על עצמם מבטחים? נוהג חדש הוא שאלה מציינים ב"רשימת" הפוליסה כי מוחרגת מפרק האחריות כלפי צד שלישי אחריותם המקצועית של מתכננים. האם הדבר אכן מעניק למבטחים פטור מכיסוי ביטוחי מקצועי לאותם מתכננים ומקנה להם זכות תחלוף או תביעה נגדם? לשאלה הראשונה התשובה היא: יתכן. כל מקרה לגופו. לשאלה השנייה, האם לחברת הביטוח זכות תחלוף כנגד אותם מתכננים בגין נזקי גוף ורכוש לצדדים שלישיים בהם נשאה? דעתי שלא. אין "קצת מבוטח". למנסחי חוק חוזה הביטוח היה כה ברור שאין לחברת ביטוח זכות תחלוף נגד מבוטחה – עד שאף לא טרחו לציין זאת. אחרת – חברת הביטוח הייתה גובה מהמבוטח פרמיה, נושאת בתשלום תגמולי ביטוח אותם הייתה גובה חזרה מכיסו האחר היה ולשיטתה הוא האחראי לנזק. לעניין נזק לרכוש המוקם וכיסויים שונים הנספחים לו - במקרה נזק אין לחברת הביטוח זכות תחלוף נגד מתכננים. כאן הם מבוטחים מלאים. הקושי מתעורר כאשר הנזק (בעיקר, אך לא רק) קורה לצד שלישי, למשל לעובד באתר או לצד שלישי אחר. כאשר הפגיעה הגופנית היא בעובד, אין לחברת הביטוח זכות תחלוף נגד מתכננים אשר בינם לבין הנפגע יחסי עובד – מעביד. אך לרוב אין זה המקרה והנפגע הוא עובד של קבלן/קבלן משנה אחר. לעניין זכותה של המבטחת לתחלוף במקרה פגיעה בצד שלישי אחר כלשהו –לדעתי זו אינה קיימת. ומה במקרה בו המתכנן נתבע במישרין על ידי הניזוק על אחריותו המקצועית? לשיטת המבטחים – הכיסוי הביטוחי למתכנן תחת פוליסת העבודות הקבלניות לא יחול היות ואחריותו היא "מקצועית" וזו מוחרגת. פתרון (מעבר לביטול החריג לאחריותם המקצועית של מבטחים – שלרוב אינו ישים)? נראה שאין פתרון מוחלט. כך, למשל, יש הכוללים בפוליסה מתכננים בשמם המלא ולא תחת שם כללי של "קבלנים/קבלני משנה". האם X הדבר יסייע לנתבע במקרה תביעה? אולי. ציון מפורש כי אחריותו של היא מלאה, דבר שמבטחים, בלשון המעטה, אינם נלהבים ממנו – אפשר ויסייע יותר. מאת עו״ד אורי אורלנד, יועץ ביטוח

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=