פוליסה - נובמבר 2021

38 / 2021 נובמבר פוליסה www.polisa.news ביטוח אלמנטרי פרט ועסקי קצת אחרת: הצצה לעולם ביטוחי הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית עוסקתבתחוםהביטוחהכללי באופן בלעדי תוך התמקדות ביטוח חקלאי באוכלוסייה ובתעשייה הקיבוצית. בהקשר זה, יש לציין, כי אוכלוסיית מאוכלוסיית מדינת ישראל, אולם 2%- הקיבוצים מהווה אמנם פחות מ תפוקת התעשייה הקיבוצית גבוהה באופן יחסי ומהווה למעשה יותר מ- מכלל תפוקת התעשייה הישראלית. עיקר הפעילות מרוכז בשלושה 9% ענפים: פלסטיקה וגומי, מזון ומשקאות, מתכת ומכונות. מדובר בעיקר בעסקים גדולים עם היקפי פעילות משמעותיים בארץ ובעולם. לצד הפעילות העסקית הקיימת בקיבוצים, לאורך השנים מתרחשים במרביתם שינויים משמעותיים שעיקרם תהליכי הפרטה, שינויים אלו מייצרים בין היתר צורך בהתאמת פתרונות ביטוח ההולמים את המציאות החדשה. לאור גודלה ומורכבותה של התעשייה, כמו גם צרכי הקיבוצים עצמם, עיקר הפעילות הביטוחית של ביטוח חקלאי מתמקדת בתחום הביטוח העסקי כאשר לצד כל אלה, הולך וגדל גם הצורך בביטוחי פרט. בעולם הביטוח, ניתן לדבר על ביטוח הצרכים הייחודיים של הקיבוצים: קיבוצים כביטוח של מגה-עסקים. למעשה, כל קיבוץ הוא עסק מורכב הכולל בעלי תפקידים (מנכ"ל וכן נושאי משרה בתחומים שונים), מבנים רבים (מבנים עסקיים, מחסנים, דירות מגורים ועוד), ענפי פעילות מגוונים (רפתות, לולים, מטעים ועוד), אתרי פנאי ובילוי (חופי רחצה, נחלים, פארקים שונים ועוד), ועוד. מטבע הדברים, כלל הפעילות מתבצעת לצד חיי הקהילה והחינוך השוררים במקום. פעילות רחבה זו, מהווה, כמובן, קרקע פורייה גם לתביעות ולסיכונים שונים, ומצריכה התאמה מדויקת של הביטוח לצרכי הקבוצים. כאשר תמונת המצב של האתגרים העיקריים פוגשת את השינויים רחבי ההיקף שחלו בשנים האחרונות בתחומי הביטוח המשיקים לפעילות הקיבוצים, ובפרט בתחום הביטוח העסקי, נוצרים אתגרים משמעותיים. האתגרים העיקריים שעומדים בפני הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית: הצורך בהתאמת מערכי הביטוח לקיבוץ המתפתח ופיתוח מוצרי הפרט - צורך זה נובע ממבנה הקיבוצים שהתפתח לאורך השנים והצריך התאמת הביטוח והטיפול בתביעות לזיקות המשתנות. התמודדות עם תעשייה מורכבת ועתירת סיכון כמו גם עם אתגרים - מטבע הדברים, הקיבוץ מהווה מארג אנשים אשר בתחומי החבויות לרוב תלויים זה בזה כמעט בכל אורחות חייהם: תחזוקת הבתים, נכסי הקיבוץ המשמשים את החברים לפעילויות שונות, אתרי הפנאי והבילוי, החינוך, כל אלו מתנקזים לרוב לתחום אחריות הנהלת הקיבוץ ומהווים קרקע פורייה לתביעות מורכבות אשר מגיעות לפתחיהם. זאת ועוד, במקרים רבים נחשבת התעשייה הקיבוצית לתעשייה עתירת סיכון ומרובת תביעות, דבר המעורר אתגרים ביטוחיים. יש לציין כי ההתמחות שלנו בתחומים אלה יצרה יכולת משמעותית להשגת פתרונות ביטוחיים גם במקרים מורכבים. השינויים שחלו בתחום הביטוח העסקי והשפעתם על הקיבוצים ו ה ת ע ש י י ה מן הפרט אל הכלל: אם נתנתק רגע מההסתכלות הנקודתית הקיבוצית: על הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית ונבחן את תחום הביטוח העסקי בכללותו, נראה כי תחום זה השתנה בשנים האחרונות, כמעט לבלי היכר הן בהיבטים החיתומיים והן בכל הקשור לטיפול בתביעות. אותם שינויים ,)SME( החלו, בעיקר, בשלב בו הפכו ביטוחי עסקים קטנים ובינוניים וביטוחי "נישות" מסוימות (כגון: משרדים, חנויות, מכוני כושר, קוסמטיקה ועוד), ל"מוצרי מדף" אשר מגיעים אל הסוכן והמשתמש כמוצר סגור כמעט ללא יכולת לבצע שינויים. בחלק מהחברות, עברו מוצרים אלו למסלולים ירוקים, דיגיטליים, ולאחריות תחום ביטוח בפרט, בשל הדמיון הקיים בין המוצרים. עוד ניתן היה לראות, כי ההתעסקות שהייתה בעבר עם אישורי הביטוח, הלכה ופחתה בשל חוזר הפיקוח שהוצא בהקשר זה, וכך גם ההתעסקות בשינויים שוטפים אשר נבעו מהעשייה העסקית היום-יומית. אחד השינויים המשמעותיים ביותר שחלו, הוא התמעטות מגוון הפתרונות הקיימים בשוק הישראלי עבור עסקים גדולים ו/או מורכבים, והצורך של אותם עסקים לחפש פתרונות בחו"ל. בהיבט זה, של השינויים שחלו, העיסוק בביטוח קיבוצים ותעשייה קיבוצית, הצריך התמקצעות מיוחדת, תוך התאמת מוצרי הביטוח לצרכים הייחודיים של הקיבוצים. בהקשר זה, יש לציין כי קיימים כיום מודלים קיבוציים שונים ומגוונים, כל קיבוץ מתנהל באופן ייחודי ומעט שונה מהקיבוצים האחרים, הן בהיבטים של תצורת הניהול והן בהיבטים נוספים כגון חיי הקהילה, מעורבות הקיבוץ עם תושבי ההרחבות השונות, מעורבות בתעשייה ועוד. מכאן כי הצרכים מגוונים מאוד וכך גם סוגי הפתרונות שניתן להציע. בשוק ניתן לראות גם בתחום התביעות ניתן לראות שינויים משמעותיים: גידול בכמות התביעות וכן החמרה של בתי המשפט בתפיסת האחריות של גופים גדולים אל מול ניזוקים. לצד זאת, גם חברות הביטוח החלו לבחון את התביעות בדקדקנות ולא פעם לדחות תביעות ולגרור את המבוטחים למו"מ מורכבים ולעיתים אף לבתי-משפט. בכל הקשור לטיפול בתביעות קיבוצים, נדרשת הבנה מעמיקה של הזיקות השונות והקשרים בין הגורמים המעורבים בכל מקרה. לא פעם, הקיבוץ נתבע כאשר אין לו זיקה ישירה לאירוע ביטוחי הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית מהווים חלק משמעותי בתחום הביטוח האלמנטרי, פרט ועסקי, ומצריכים התאמות שונות, הן בהיבט של מוצרי הביטוח והן בתהליכי הטיפול בתביעות 58 בעמוד מאת עו"ד ליטל ענבר סמנכ"ל ומנהלת האגף לביטוח כללי, ביטוח חקלאי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=