פוליסה - נובמבר 2021

64 / 2021 נובמבר פוליסה www.polisa.news בתל אביב-יפו נדונה תביעתם של פלוני (התובע בית משפט השלום ב דנה ) אשר יוצגו על ידי עו"ד 3 ) ופלונית (התובעת 2 ), אלמוני (התובע 1 אשר כלל חברה לביטוח בע"מ כנגד חיים קליר ואח' ממשרד גרינוולד . דורון-בורבין, צופין ואח' ממשרד עוה"ד עילם בורבין יוצגה על ידי עו"ד , מפי השופטת 2021 ) ניתן באוגוסט 34432-12-13 פסק הדין (תא"ק . אורלי מור-אל לקבלת תגמולי ביטוח סיעודי 1 בפני בית המשפט הונחה תביעת התובע בהתאם לפוליסה שהוצאה לו על ידי כלל ביטוח. הם הוריו (להלן: 2-3 , הוא המבוטח. התובעים 1998 התובע, יליד . התובע בוטח בזק אביו של התובע הוא גמלאי של חברת התובעים). אצל כלל בפוליסה לביטוח בריאות וסיעוד קבוצתי לחברי ארגון גמלאי בזק ובני משפחותיהם. אושפז התובע בבית החולים כשהוא סובל בין היתר מנזק 2011 בשנת מוחי, תוך שהוא מורדם ומונשם. לאחר אשפוז שנמשך כמעט שלושה כשמצבו מוגדר כסיעודי מרכז הרפואי רעות חודשים, הועבר התובע ל מורכב. התובעיםטענו, כי הם זכאים לקבלתתגמולי ביטוח לפי הפוליסה, שכן אין מדובר בניסיון התאבדות. עוד טענו התובעים, כי כלל לא מסרה לידיהם את הפוליסה ועל כן, היא אינה רשאית להסתמך על החריג. לבסוף, טענו לחוק חוזה הביטוח (להלן: החוק), 50 התובעים, כי לאור הוראת סעיף תוקפו של חריג ניסיון התאבדות פג בחלוף שנה מתחילת הביטוח. מנגד טענה כלל, כי דין התביעה להידחות מן הטעם ולפיו מקרה הביטוח נעשה תוך ניסיון התאבדות. עוד טענה כלל, כי יש לדחות את התביעה לחוק הקובע כי "נגרם מקרה הביטוח בידי 26 כנגדה גם מכוח סעיף המבוטח או בידי המוטב במתכוון, פטור המבטח מחבותו". לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות בתיק, קבע בית המשפט כי דין התביעה להידחות. תחילה קבע בית המשפט כי חברת הביטוח כלל עמדה בנטל הנדרש והוכיחה שהתובע התכוון לשים קץ לחייו. נטל הבאת הראיות ונטל השכנוע כי מתקיים החריג בפוליסה רבץ לפתחה. על פי הפסיקה, על הנתבעת הטוענת להתקיימות חריג של מעשה מכוון מעין התאבדות, להוכיח באמת המידה של מאזן הסתברויות כוונה של ממש מצד המבוטח לשלוח יד בנפשו. בית המשפט ציין, כי גם הנטל להמציא את הפוליסה למבוטחים מוטל על כלל ועליה להוכיח שהיא שלחה את הפוליסה למבוטחים. אולם, כלל לא הוכיחה דבר בהקשר זה ואף לא הוכיחה כי הייתה הסכמה כלשהי עם ארגון גמלאי בזק בהקשר זה. גם בידיה של כלל הייתה אפשרות להביא ראיות בנושא, אך היא בחרה שלא לעשות כן. משכך, לא ניתן היה לשלול את טענת אביו של התובע ולפיה הפוליסה לא הומצאה לתובעים. עם זאת, בית המשפט הדגיש כי אביו של התובע עצמו העיד כי לא היה בודק כלל את העניין ובמידה רבה של ודאות, גם התובע לא היה נדרש כלל לתנאי הפוליסה וסייגיה, שכן האב העיד כי הוא אחראי על עניינים אלו בבית. אשר על כן, גם אילו הפוליסה הייתה נשלחה לתובעים, הן האב והן התובע לא היו משנים את התנהלותם. המעשה שביצע התובע היה כה קיצוני, וככל הנראה נבע ממצוקה גדולה, ובהתאם נדמה כי הוראות הפוליסה לא היו משנות לכאן ולכאן. לחוק מעלה שהסעיף 26 עוד הוסיף בית המשפט, כי בחינת סעיף חל על מעשה התאבדות ועל ניסיון כזה שאם לא כן, ממילא ניתן היה לקבוע שמעשה התאבדות וניסיון התאבדות מכוסים בפוליסה ולא היה לחוק, שגם עליו ביקשו התובעים להסתמך. מכל 50 צורך כלל בסעיף לא מונע מחברת 26 מקום, נקבע בפסיקה כי עצם קיומו של סעיף הביטוח לקבוע סייגים נוספים, ואין המדובר בהתנאה על הסעיף כטענת התובעים. לחוק אינו חל על הפוליסה 50 יתר על כן, בית המשפט קבע כי סעיף ומשכך החריג שעניינו שלילת תגמולי הביטוח במקרה של ניסיון ומיקומו ניתן להסיק, 50 התאבדות, חל במקרה הנדון. מלשון סעיף שכוונתו לחול על מעשה התאבדות שהביא למותו של המבוטח ומטרתו היא לא לקפח את היורשים שלטובתם נעשה ביטוח החיים. הסעיף לא חל, לא נועד לחול ואינו מאיין חריגים בפוליסה הנוגעים לניסיון התאבדות. לחוק הינה שהמעשה הביא למות 50 כמו כן, ההנחה הגלומה בסעיף המבוטח, הסעיף לפי מהותו ותוכנו לא מתייחס למעשה שלא צלח. לפי כל שהובא לעיל, דחה בית המשפט את התביעה וקבע כי מצבו של התובע נגרם מניסיון לשים קץ לחייו ובנסיבות אלה, בשים לב להוראות החוק ולהוראות הפוליסה ולסייגיה, אין התובע זכאי לתגמולי ביטוח ותביעתו נדחתה. בית המשפט עד למועד כתיבת שורות אלו, לא ידוע אם הוגש ערעור ל . המחוזי . ג'ון גבע-הדר עורכי דין ומגשרים הכותב הינו מייסד ושותף במשרד התובע ניסה להתאבד ולכן אין הוא זכאי לקבלת תגמולי ביטוח מאת עו”ד ג’ון גבע • התובעים טענו, כי הם זכאים לקבלת תגמולי ביטוח לפי הפוליסה, שכן אין מדובר בניסיון התאבדות • עוד טענו כי החברה לא מסרה לידיהם את הפוליסה ועל כן, היא אינה רשאית להסתמך על החריג עיון נוסף

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=